Det är tryggt att vara kund hos Collum. Nedan finner du information om sådant som är bra att känna till för dig som kund. 

Från ansvarsförsäkring till tystnadsplikt 

• Ansvarsförsäkring 

Collum har en ansvarsförsäkring hos CNA Hardy. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen.

• Investerargaranti

Om institutet som förvaltar dina placeringar går i konkurs får du upp till 250 000 kronor i ersättning, efter beslut från Riksgälden. 

• Klagomålsansvarig

Om du vill framföra klagomål som gäller Collums förmedling är du välkommen att kontakta Patrik Rosenquist, klagomålsansvarig. E-post: patrik@collum.se Telefon: 0735-13 77 14. Vi ser helst att du lämnar ett skriftligt klagomål. Patrik utreder ärendet och återkommer till dig.

• Licensiering

Patrik Rosenquist får förmedla försäkringar i samtliga livförsäkringsklasser. Samt investeringsrådgivning i enlighet med de tillstånd som Svensk Värdepappersservice har. 

• Medlem i SFM 

Collum är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM). 

• Molnbaserat förmedlarsystem

Collums kunder har tillgång till Brokerweb. Det är ett molnbaserat system som ger överblick över placeringar, tjänstepension och privat pension. Därmed har du alltid möjlighet att hålla dig uppdaterad – oavsett om du är i sommarhuset eller befinner dig på utlandssemester. 

 • Dataskyddsförordningen GDPR och Integritetspolicy

Collum behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Collums integritetspolicy finner ni längre ned på sidan. 

• Tillstånd

Collum har tillstånd från Finansinspektionen och är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av försäkring i samtliga livförsäkringsklasser samt investeringsrådgivning om fondandelar i egenskap som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice

• Tillsyn

Collum står under tillsyn av Finansinspektionen (FI).

• Tystnadsplikt

För Collum är tystnadsplikt om kunder, uppdrag och uppgifter en hederssak. Dessutom är tystnadsplikten lagstadgad.

 

Collum Försäkring ABs integritetspolicy – information om behandling av

personuppgifter

 1 Inledning

Collum Försäkring AB har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och

att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som

kan användas för att identifiera dig.

Collum Försäkring AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter.

Behandling sker av anställda hos Collum Försäkring AB.

I denna informationstext beskriver vi för dig hur och varför Collum Försäkring AB behandlar dina

personuppgifter.

 2 Personuppgifter som behandlas och grund till behandling

Kundförhållande och försäkringsrådgivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera ditt kundförhållande med och fullgöra det kundavtal du

ingått med Collum Försäkring AB. Uppgifterna används till exempel för att identifiera dig som kund, vid

förberedelser och administration inför ingående av avtal samt för att företa åtgärder som du som kund har

begärt innan avtal ingås, ge råd om försäkringar och biträda vid ingående av försäkringsavtal samt ge dig

tillgång till din webbaserade kundportal.

Behandling av uppgifter sker även när Collum Försäkring AB kontaktar dig och informerar dig om regeleller

villkorsändringar, försäkringsvillkor, produkter och tjänster med mera som har anknytning till

kundavtalet. Behandling av personuppgifter sker även när du som kund elektroniskt mottar information från

Collum Försäkring AB, till exempel via sms, e-post eller via inloggning på kundportal för att kunna ta del av

information eller för att elektroniskt signera dokument.

Personuppgifter Laglig grund för behandling

 Identitetsuppgifter (till exempel namn)

 Kontaktuppgifter (till exempel e-post adress)

 Ekonomiska uppgifter (till exempel lön)

 Kundkontakt (till exempel dokumentationskrav)

 Engagemang (till exempel värdeuppgifter)

För att uppfylla ingånget avtal med dig

som kund.

Efter en intresseavvägning.

Personuppgifter om dig som kund kan komma att behandlas efter att en intresseavvägning har gjorts

mellan Collum Försäkring AB berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. Sådan

behandling kan till exempel avse hantering av provisioner, ersättningar och arvoden, där sådana är

överenskomna mellan dig och Collum Försäkring AB. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose

Collum Försäkring AB:s behov av att säkerställa att rätt ersättning och provision utbetalas.

Dina personuppgifter behandlas och lagras även för att uppfylla rättsliga förpliktelser som Collum

Försäkring AB har, så som att uppnå och säkerställa tillräcklig kundkännedom, genomföra kontroll mot

sanktionslistor, bevarande av dokumentation eller utlämnande av uppgifter till myndigheter på begäran.

Personuppgifter Laglig grund för behandling

 Identitetsuppgifter (till exempel personnummer)

 Kontaktuppgifter (till exempel folkbokföringsadress)

 Ekonomiska uppgifter (till exempel sparandets värde)

 Kundkontakt (till exempel för att kunna följa upp

engagemanget)

 Engagemang (till exempel värdeuppgifter)

För att uppfylla rättsliga förpliktelser.

 Kontakt med Collum Försäkring AB

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du tar kontakt med oss eller när vi tar kontakt med dig via

e-post, brev, kontaktformulär på vår hemsida eller annat vis.

Personuppgifter Laglig grund för behandling

 Identitetsuppgifter (till exempel Namn)

 Kontaktuppgifter (till exempel e-post, telefonnummer)

 Övriga uppgifter som lämnas vid kontakt med oss Efter en intresseavvägning.

Collum Försäkring AB kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan

Collum Försäkring AB berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse.

Personuppgifter kan komma att behandlas för Collum Försäkring AB:s berättigade intresse av att fastställa,

göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

 Samarbetspartner till FÖRETAGET

Collum Försäkring AB kan komma att behandla personuppgifter avseende anställda hos en

samarbetspartner i syfte att kommunicera med samarbetspartnern, hantera avtalsförhållandet och för att

hantera de tjänster som kommits överens om mellan bolagen. Det kan till exempel avse fakturahantering

eller deltagande vid konferenser och andra aktiviteter.

Personuppgifter Laglig grund för behandling

 Identitetsuppgifter (till exempel personnummer)

 Kontaktuppgifter (till exempel e-post) Efter en intresseavvägning.

Collum Försäkring AB kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan

Collum Försäkring AB berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. En behandling är

nödvändig för att tillgodose Collum Försäkring AB behov av att upprätthålla ingången avtalsrelation.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för Collum Försäkring AB:s berättigade intresse av att

fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

 3 Inhämtande av uppgifter

Vi hämtar information om dig från olika källor.

Vi hämtar information om dig som kund från dig själv i samband med att du blir kund och i samband med att

du får råd om försäkringar. Inhämtande sker också i samband med att du tecknar dig för en produkt eller

tjänst via oss, att du kontaktar oss eller i samband med att du använder någon av våra digitala kanaler (till

exempel e-post, kundportal och elektronisk signering).

 

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Collum Försäkring AB komma att komplettera

personuppgifterna genom inhämtande från privata och offentliga register.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser kan Collum Försäkring AB komma att samköra dina personuppgifter

mot sanktionslistor för att genomföra kontroller.

Vi hämtar även uppgifter från andra aktörer, så som försäkringsbolag, i den utsträckning som krävs för att

kunna ge dig råd. Det kan till exempel avse information om löneuppgifter och sparande. Sådan information

inhämtas endast i den utsträckning det är nödvändigt för fullgörande av uppdrag relaterat till ingånget

kundavtal. Informationen inhämtas från det försäkringsbolag du har valt och i enlighet med den

insynsfullmakt och/eller skötselfullmakt du har givit till Collum Försäkring AB.

 4 Aktörer som FÖRETAGET delar uppgifter med

Collum Försäkring AB delar uppgifter till samarbetspartner, till exempel ett försäkringsföretag, i samband

med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss. I dessa fall är Collum Försäkring AB och vår

samarbetspartner båda personuppgiftsansvariga och du kommer, utöver den information du får från oss,

även att erhålla information från den aktör du valt att teckna avtal med.

Uppgifter kan även komma att delas med vissa tjänsteleverantörer till Collum Försäkring AB, till exempel

systemleverantörer och molntjänstleverantörer. I dessa fall agerar tjänsteleverantören enligt instruktioner

från oss och får inte använda uppgifterna för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela personuppgifter med myndigheter, inkluderat rättsvårdande myndigheter, i de

fall vi är skyldiga att göra det. En sådan behandling är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter kan även komma att delas med domstolar, motparter och andra aktörer i samband med

rättstvist. En sådan behandling görs för Collum Försäkring AB:s berättigade intresse av att fastställa, göra

gällande och försvara rättsliga anspråk.

Collum Försäkring AB kan även komma att dela uppgifter med potentiella köpare och säljare om

verksamheten skulle säljas eller slås ihop med annat företag. En sådan behandling är nödvändig för att

tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

 5 Plats för behandling

Den behandling som Collum Försäkring AB utför sker inom EU/EES. I de fall Collum Försäkring AB eller en

tjänsteleverantör till Collum Försäkring AB skulle överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES

säkerställer Collum Försäkring AB att det finns skyddsåtgärder på plats.

 6 Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är kund hos Collum Försäkring AB samt även efter att

ditt avtal är uppsagt, i den mån lag kräver det. Det kan till exempel avse bevarande av kunddokumentation

och avtal som visar vad Collum Försäkring AB och du har kommit överens om.

Personuppgifter kommer i övriga fall endast behandlas så länge det är nödvändigt.

 7 Dina rättigheter

Tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

 

Begära rättelse

Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om dig rättas.

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter.

Invända mot behandling för direkt marknadsföring inbegripet profilering

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring och avregistrera dig

från eventuella kundutskick.

Begära begränsning av behandling

Du har under vissa omständigheter rätt att begära att Collum Försäkring AB begränsar behandlingen av

dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kan Collum Försäkring AB eventuellt inte uppfylla de

skyldigheter vi har enligt avtal med dig.

Dataportabilitet

Du har under vissa omständigheter och om det är tekniskt möjligt rätt att få ut de personuppgifter som

registrerats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa

uppgifter till en annan aktör.

Radering

Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om dig raderade. Detta gäller

dock inte om Collum Försäkring AB är skyldigt att bevara uppgifterna enligt lag.

 8 Kontakt och klagomål

Du kan alltid kontakta Collum Försäkring AB om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

Collum Försäkring AB

Kungstorpsvägen 8C

236 32 Höllviken

Telefonnummer: 0735-137714

E-post: patrik@collum.se

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig

behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.